Etapy realizacji projektu:      
 • część pierwsza (marzec – kwiecień 2007 ): badania ilościowe: diagnoza uwarunkowań mobilności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie (zatrudnionych w rolnictwie/bezrobotnych). Badania przeprowadzone w dwóch etapach pierwsze przeprowadzone poprzez analizę dokumentów źródłowych (spisy rolne, spisy gminne, opracowania GUS itp.) Drugi etap to badania telefoniczne metodą CATI na grupie 1000 osób, które uszczegółowią wiadomości z etapu pierwszego.  
 • część druga (wrzesień – grudzień 2007): badania jakościowe rozpoznanie i opracowanie indywidualnych form aktywizacji gospodarczej (zarobkowej poza rolnictwem) dla mieszkańców wsi, przedstawienie sposobów ukierunkowania na działalność pozarolniczą. Badania przeprowadzone metodą fokusową (15 badań).  
 • część trzecia (grudzień 2007 – marzec 2008): ekspertyzy i opracowanie wyników badań modelowe opracowanie przykładowych form wsparcia rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich dla publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy , instytucji gospodarczych, organizacji pozarządowych.
Rezultaty

Podłoże badań stanowi określenie barier, na jakie narażeni są beneficjenci ostateczni. Na podstawie realizowanych przez Agencję projektów skierowanych do rolników i domowników, jak i osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie zakładane były poniższe bariery:
 • bariery geograficzne – duża odległość od ośrodków miejskich, w których następuje szybszy rozwój informacyjny, edukacyjny, społeczny;  
 • bariery ekonomiczne związane z brakiem pracy, a także brakiem chęci do poszukiwania zatrudnienia oraz brak umiejętności planowania kariery zawodowej. Wszystko to powoduje zubożenie gospodarstw domowych oraz pojawianie się problemów społecznych na tymże gruncie.  
 • bariery społeczne – pojawia się wyuczona bezradność, uzależnienie od pomocy społecznej (profesorowie biedy, osoby które specjalizują się w uzyskiwaniu dochodów z pomocy społecznej), niechęć do podejmowania działań obywatelskich oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych. Barierą są także niedostosowane do potrzeb programy i projekty realizowane na terenach wiejskich. Z powodu braku informacji trudno ustalić najskuteczniejsze metody wsparcia. Realizacja projektu pozwala na określenie ich sytuacji, a także zarekomenduje metody wsparcia. Pozwala to z kolei na zaoszczędzenie środków oraz skuteczniejsze działania w stosunku do mieszkańców wsi.
  Projekt przyczynia się do eliminacji tych barier poprzez określenie powodów i przyczyn występowania ich na terenach wiejskich. Pozwala na kompleksową analizę życia mieszkańców terenów wiejskich, zarówno ilościową jak i jakościową. Analiza ta stanowi podstawę do realizacji projektów wspierających mieszkańców terenów wiejskich.  

Rezultaty twarde w projekcie:
 • przeprowadzenie 15 wywiadów fokusowych;
 • przeprowadzenie analizy ilościowej osób z terenów wiejskich;
 • opracowanie całościowego raportu z badań;
 • wykonanie 4 ekspertyz w ramach badań;
 • przeprowadzenie konferencji przedstawiającej wyniki badań;
 • udostępnienie na stronie www wyników badań.  
Rezultaty miękkie uzyskane w ramach projektu to:
 • opracowanie zalecanych działań dopasowanych do potrzeb obszarów wiejskich;
 • umożliwienie dzięki badaniom, określenia problemów występujących na rynku pracy osób zamieszkujących tereny wiejskie.  
Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa