Celem projektu było zbadanie problemów dotyczących zatrudnienia i odchodzenia z rolnictwa mieszkańców trenów wiejskich poprzez przygotowanie ekspertyz nt:

  • zapotrzebowania na kształcenie osób z terenów wiejskich pod kątem zatrudnienia,
  • wskazanie skutecznych, odpowiadających na potrzeby działań, metod i instrumentów aktywizujących obszary wiejskie,
  • określenie mobilności zawodowej oraz struktury zatrudnienia.
Realizacja projketu nastąpiła poprzez przeprowadzenie badań:
  • rolników i domowników,

  • mieszkańców wsi o statusie bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,

  • osób z terenów byłych gospodarstw PGR.


W ramach działań projektowych zastosowane zostały badania ilościowe oraz jakościowe. Badania zostały przeprowadzone na terenie 7 powiatów. Mamy nadziej, że realizacja projektu umożliwi skuteczniejszy dobór podejmowanych działań na terenach wiejskich zmierzających do poprawy sytuacji materialnej ich mieszkańców oraz zmniejszenie ilości osób zatrudnionych w rolnictwie. Efekty projektu zostaną opublikowane w raporcie końcowym z badań oraz na konferencji kończącej realizację projektu, skierowanej do instytucji rynku.

Projekt skierowany był na przeprowadzenie badań wśród mieszkańców terenów wiejskich z 7 powiatów byłego województwa legnickiego. Poziom bezrobocia w nich waha się w granicach od 22-28%. Wysoka jest także skala ukrytego bezrobocia, która dotyczy głównie osób utrzymujących się z gospodarstw rolnych o małej powierzchni (poniżej 1 ha). W trakcie konsultacji z samorządami oraz realizacji projektów na tych terenach, stwierdzono wyjątkową bierność osób pozostających bez pracy. Przyczyny bezrobocia to także pozostałości po dużych gospodarstwach rolnych (PGRach), które uległy likwidacji. Zazwyczaj duża odległość od ośrodków miejskich, brak nowoczesnych zakładów pracy, restrukturyzowane górnictwo, ograniczony dostęp do kultury i dokształcania spowodowało zubożenie mieszkańców tych terenów, jak i występowanie procesów społecznych tj. apatii, bezradności i patologii. Dotychczas brak jest wyników badań terenów wiejskich w regionie byłego województwa legnickiego, które pozwoliłoby na opracowanie strategii wspierania tych obszarów.
Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa